آیا امیر اسکندری جادوگر و رمال فوتبال ایران است + عکس و بیوگرافی

امیر اسکندری جادوگر

آیا امیر اسکندری جادوگر و رمال فوتبال ایران است + عکس و بیوگرافی آیا امیر اسکندری جادوگر و رمال فوتبال ایران است که در گفتگویی که آقای صالحی انجام داده خبر جادوگر بودن امیر اسکندری را تکذیب شد. این روزها بحث جادو جنبل در فوتبال ایران دوباره روی بورس افتاده است. این روزها که فوتبال […]